• Witamy w firmie Ethan&Allen i zapraszamy do kontaktu.
 • biuro@ethan-allen.pl

Regulamin serwisu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://ethan-allen.pl/ („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która korzysta z Usług Serwisu.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu:

 • RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych)
 • Administrator – Administrator danych osobowych – podmiot, który samodzielnie, bądź wspólnie z innymi ustala cele i zasady przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych jest Ethan&Allen
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem http://ethan-allen.pl/
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 • Serwis– serwis internetowy, który został udostępniony pod adresem http://ethan-allen.pl/

Właścicielem Serwisu jest Ethan&allen zwana dalej: „Usługodawcą”.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Ethan&Allen.

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca udostępnia usługi, zwane dalej: „Usługami”, świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami.

Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej 50 000 zł zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 2. Użytkownik

Użytkownikiem może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która jest usługobiorcą Usług.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

Osoba, która chce korzystać z Serwisu, musi zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://ethan-allen.pl/regulamin-serwisu w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

Użytkownikiem może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która jest usługobiorcą Usług.

Rozdział 3. Ochrona danych osobowych

Uzupełniając formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, Użytkownik udostępnia Usługodawcy swoje dane osobowe („Dane osobowe”).

Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, zwany na potrzeby niniejszego Rozdziału „Administratorem”.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu chronić Dane Osobowe Użytkowników.

Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu umożliwienia komunikacji z Użytkownikami i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach kontaktowych (gdzie podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami), jak i w przypadku zainteresowania Użytkownika produktami i usługami Administratora w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o te produkty i usługi Administratora.

Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe przez okres prowadzonej komunikacji z Użytkownikami lub realizacji Usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o produkty i usługi Administratora, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku nie zawarcia umowy o produkty i usługi Administratora, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności, o których mowa powyżej, a później przez 3 lata w celu ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.

Odbiorcami Danych Osobowych mogą być, m.in.

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego
 • kancelarie notarialne
 • podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, usługi telekomunikacyjne
 • podmioty, wobec których Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych

Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach kontaktowych, bądź podjęcie działań przed zawarciem umowy o produkty i usługi Administratora.

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozdział 4. Odpowiedzialność Usługodawcy

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

 • niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu
 • braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych
 • siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności)
 • niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę
 • złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu
 • odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów
 • w innych wypadkach określonych w Regulaminie

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu bez ich wiedzy i zgody.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się w Serwisie.

Rozdział 5. Reklamacje

Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@ethan-allen.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Ze względu na specyfikę sprawy, skomplikowany charakter reklamacji, lub ujawnienie nowych okoliczności, Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego terminu w porozumieniu z Użytkownikiem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej.

Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.

Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2020r.